Ei gladmelding – 573.000 til Brandal grendehus

16.03.2018 gjorde Kulturminnefondet følgjande vedtak:

«Brandal grendehus gis tilsagn om tilskudd inntil kr 573 000 til prosjektet Brandal grendehus,
skifertak.
»

Kulturminnefondet si vurdering av prosjektet:

«Den tidligere skolebygningen som i dag fungerer som forsamlingslokale har både stor bruksverdi og
kulturminneverdi. Bygningen er en stor og påkostet bygning sett i sammenheng med størrelsen på
stedet og opprinnelig funksjon. Brandal gamle skole er beskrevet i Hareid kommune sin
kulturminneplan. Taket har lekkasjer spesielt på sørsiden ved arker som har ført til råteskader i både
bjelker og tro. For å sikre seg mot framtidige skader og få et best mulig varig resultat vil det være
riktig å legge om hele skifertaket og samtidig utbedre skadene i takkonstruksjon og taktro. På
bakgrunn av viktigheten av å opprettholde skifer som taktekking, merkostnadene dette gir og
bygningens funksjon som forsamlingslokale som kommer allmennheten til gode, anbefales
søknaden innvilget med omsøkt beløp.»

Dette er eit svært viktig vedtak for heile bygda. Det er ein stor inspirasjon i arbeidet vårt med å sikre drifta av bygget.

Teksta er henta frå Brandal grendehus si nettside.